REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Astrojolo Łukasz Socha ul. Cicha 43, 44-144 Nieborowice NIP 9542425315, REGON 366648430 jest wyłącznym właścicielem przedmiotu najmu, oddaje przedmiot Klientowi w najem na czas określony do daty zwrotu, a Klient przyjmuje przedmiot najmu na warunkach niniejszego regulaminu na podstawie umowy najmu.

2. Klient przejmuje pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu do momentu zwrotu. Odbierając przedmiot najmu Klient potwierdza, iż przyjął sprzęt sprawny, bez jakichkolwiek uszkodzeń. Wynajmującemu przysługuje 24h od momentu odbioru na wniesienie ewentualnych zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu najmu. Po tym okresie zastrzeżenia nie będą uwzględniane.

3. W chwili zwrócenia przedmiotu najmu Astrojolo sprawdza stan sprzętu. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu lub jego elementu, Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z naprawą uszkodzonego sprzętu zgodnie z wyceną Astrojolo, a gdy przedmiot najmu nie będzie nadawał się do naprawy lub gdy naprawa będzie nieopłacalna w ocenie Astrojolo, Klient zwróci Astrojolo wartość uszkodzonego elementu przedmiotu najmu. Do czasu dokonania wyceny Astrojolo zatrzymuje kaucję. Koszty naprawy zostaną uiszczone przez Klienta lub potrącone z kwoty kaucji.

4. Przedmiot najmu zostanie wydany Klientowi po uznaniu wpływu Kaucji na koncie Astrojolo. Przelew zwrotny kaucji nastąpi najpóźniej 3 dni robocze po zwróceniu przedmiotu najmu.

5. Klient zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w całości najpóźniej do daty zwrotu. Jeżeli zwrot wynajmowanego sprzętu nie nastąpi w terminie określonym w dacie zwrotu, nastąpi naliczanie kosztu wynajmu za każdą rozpoczętą dobę zgodnie z umową najmu + 50% stawki dobowej. Ponadto, Astrojolo uprawniona jest do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez wynajmującego czynu karalnego właściwym organom ścigania, w przypadku niezwrócenia sprzętu w terminie 14 dni kalendarzowych po dacie zwrotu.

6. Okres wypożyczenia sprzętu to minimalnie 5 dni kalendarzowych. Klient wnosi przelewem bankowym zaliczkę do 7 dni po podpisaniu umowy, oraz kaucję zwrotną najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem najmu (patrz cennik).

7. Rezerwacje przesłane przez klientów wprowadzane są do kalendarza w kolejności otrzymania. W przypadku rezygnacji klienta z najmu w terminie późniejszym niż 30 dni od rozpoczęcia okresu najmu, zaliczka nie zostanie zwrócona.

8. Rozliczenie kwoty należnej za wynajem następuje z wpłaconej kwoty kaucji zwrotem na konto bankowe z którego dokonano wpłaty plus ewentualna dopłata wynikająca z okresu najmu. Właścicielem konta bankowego musi być osoba fizyczna bądź prawna, której dane osobowe: Imię, Nazwisko (nazwa) , adres zamieszkania (prowadzenia działalności) muszą być zgodne z danymi na umowie najmu.

9. Wypożyczalnię dostępna jest wysyłkowo. Nadanie sprzętu i zwrot następuje za pośrednictwem paczkomatów InPost na koszt Astrojolo. Okres wypożyczenia liczony jest od dnia odbioru przedmiotu najmu z paczkomatu do dnia poprzedzającego umieszczenie w paczkomacie w przypadku zwrotu.

10. Przedmiot najmu wysyłamy do wskazanego paczkomatu w ciągu trzech dni roboczych od zaksięgowaniu kwoty kaucji i wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu i rodzaju wypożyczanego sprzętu.

11. Astrojolo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z niezrealizowanej rezerwacji. W przypadku zaksięgowana wpłaty kaucji zostanie ona zwrócona na konto wpłacającego w ciągu trzech dni roboczych.

12. Administratorem danych osobowych najmującego jest Astrojolo i wykorzystuje je wyłącznie w celu realizacji najmu.

13. Spory powstałe w wyniku realizacji najmu będę rozstrzygane na drodze polubownej.

14. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy najmu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy najmu.