Terms&Conditions

Last updated: 26.09.2020

Please read these Terms and Conditions carefully before using the https://shop.astrojolo.com website. Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users, and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Purchases

If you wish to purchase any product or service made available through the Service, you may be asked to supply certain information relevant to your Purchase including, without limitation, your name, shipping and billing address, and telephone number.
The order processing time starts at the moment of obtaining positive payment authorization.
The entity providing Paynow gateway card online payment services is Blue Media S.A.

Available payment methods:

  • Direct bank transfer
  • PayPal gateway
  • Paynow gateway
  • Visa, Visa Electron, Mastercard,  MasterCard Electronic, Maestro

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Astrojolo.

Astrojolo has no control over and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party web sites or services. You further acknowledge and agree that Astrojolo shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods, or services available on or through any such web sites or services.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is a material we will try to provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

Returns

You have 15 calendar days to return an item from the date you received it. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. Your item must be in the original packaging. Your item needs to have the receipt or proof of purchase.

Refunds

Once we receive your item, we will inspect it and notify you that we have received your returned item. We will immediately notify you of the status of your refund after inspecting the item. If your return is approved, we will initiate a refund to the original method of payment. You will receive the return within a certain amount of days, depending on your original payment method.

Shipping

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are nonrefundable

Contact Us

If you have any questions on how to return your items to us, contact us.

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2020

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony https://shop.astrojolo.com, zwanej dalej Usługą. Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi, możesz zostać poproszony o podanie informacji związanych z Twoim zakupem, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu do wysyłki i fakturowania oraz numeru telefonu.
Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
Podmiotem świadczącym usługi płatności online kartą Paynow jest Blue Media S.A.

Dostępne metody płatności:

  • Bezpośredni przelew bankowy
  • Bramka PayPal
  • Bramka Paynow
  • Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

Linki do innych witryn internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Astrojolo ani nie są przez nią kontrolowane.

Astrojolo nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto Astrojolo nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Zwroty

Zwrot przedmiotu musi nastąpić w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Aby kwalifikować się do zwrotu, przedmiot musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim został otrzymany. Przedmiot musi być w oryginalnym opakowaniu oraz musi mieć paragon lub dowód zakupu.

Zwroty kosztów

Gdy otrzymamy Twój przedmiot, sprawdzimy go i powiadomimy Cię, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Po sprawdzeniu przedmiotu niezwłocznie powiadomimy Cię o stanie zwrotu pieniędzy. Jeśli Twój zwrot zostanie zatwierdzony, zainicjujemy zwrot środków zgodnie z pierwotną metodą płatności. Otrzymasz zwrot w ciągu określonej liczby dni, w zależności od pierwotnej metody płatności.

Wysyłka

Koszty wysyłki zwrotnej ponosi kupujący. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminu, możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza